Login

Lietošanas noteikumi

Šajā lapā ir izklāstīti noteikumi par tīmekļa vietnes www.adpdsi.co.uk (turpmāk tekstā — “vietne”) izmantošanu, ko pārvalda CDK Global Finland Oy.(“CDK Global”). Pirms vietnes lietošanas rūpīgi izlasiet šos noteikumus. Izmantojot vietni, jūs apstiprināt šos lietošanas noteikumus un piekrītat tos ievērot. Ja nepiekrītat šiem lietošanas noteikumiem, lūdzu, izejiet no šīs vietnes.

Piekļuve vietnei

Šī vietnei ir izveidota tikai informatīvā nolūkā. Jūs piekrītat, ka nekādā veidā nemainīsiet, nepārvietosiet, nepapildināsiet, nedzēsīsiet vai kā citādi nepārveidosiet vietnē iekļauto informāciju, kā arī neveiksiet dekompilēšanu un dekonstruēšanu, neizjauksies un nelikumīgā veidā neizmantosies vai reducēsiet vietnē iekļauto programmatūru, ar autortiesībām vai preču zīmēm aizsargātos materiālus, tirdzniecības noslēpumus vai citu konfidenciālu informāciju. 

Vietnē pieejamos materiālus ir atļauts skatīt, lejupielādēt un izdrukāt tikai personīgām un nekomerciālām vajadzībām. Šos materiālus ir aizliegts jebkādā veidā mainīt.  Ja izdrukājat, nokopējat vai lejupielādējat kādu vietnes daļu, pārkāpjot šos lietošanas noteikumus, jūs nekavējoties zaudējat vietnes izmantošanas tiesības, un jums pēc CDK Global ieskatiem ir jānodod atpakaļ vai jāiznīcina iegūto materiālu kopijas. 

Ja izvēlēsieties vai jums tiks piešķirts lietotāja identifikācijas kods, parole vai cita informācija izmantošanai vietnē, jums jāsaglabā šādas informācijas konfidencialitāte un to nedrīkst izpaust trešajām personām. CDK Global ir tiesīgs jebkurā brīdī atspējot lietotāja identifikācijas kodu vai paroli neatkarīgi no tā, vai tas ir jūsu izvēlēts vai CDK Global piešķirts, ja, pēc CDK Global domām, neesat ievērojis kādu no šo lietošanas noteikumu nosacījumiem.

Intelektuālā īpašuma tiesības

CDK Global vai tā filiāles ir visu vietnes intelektuālā īpašuma un tajā publicēto materiālu īpašnieki vai licenču turētāji.  Šos darbus aizsargā autortiesību un citi intelektuālā īpašuma tiesību likumi un līgumi visā pasaulē.  Visas šādas tiesības ir aizsargātas. 

“CDK Global”, “CDK GlobalDSI”, “AutoMaster”, “iLearn@CDKGlobal”, “Kompact” un vairākas citas vietnē izmantotās zīmes ir CDK Global vai tā filiāļu reģistrētas preču zīmes Somijā un citās valstīs.

Vietnes un šo noteikumu mainīšana

CDK Global regulāri atjaunina vietni un var mainīt tās saturu jebkurā laikā. Vajadzības gadījumā CDK Global var apturēt piekļuvi vietnei vai slēgt to uz nenoteiktu laiku. Jebkādi vietnē iekļauti materiāli var jebkurā laikā saturēt novecojušu informāciju, un CDK Global nav pienākums šādus materiālus atjaunināt. 
CDK Global var pārskatīt šos lietošanas noteikumus jebkurā laikā, veicot grozījumus šajā lapā. Ieteicams šo lapu periodiski izlasīt, lai uzzinātu par izmaiņām, jo tās nosaka jūsu saistības. Daži citur vietnē publicēti nosacījumi un paziņojumi var aizstāt daužus šajos lietošanas noteikumos iekļautos nosacījumus.

Atbildība

Vietnē iekļautie materiāli tiek piedāvāti “tādi, kādi tie ir”, bez jebkādām garantijām, nosacījumiem, kā arī apgalvojumiem vai garantijām saistībā ar to precizitāti. Ciktāl to atļauj likums, CDK Global un tā filiāles ar šo skaidri izslēdz jebkādus citus netiešus nosacījumus, apgalvojumus, garantijas un citus noteikumus.
Ciktāl to atļauj likums, CDK Global un tā filiāles ar šo skaidri izslēdz jebkādu atbildību par tiešu, netiešu vai izrietošu kaitējumu vai zaudējumiem, kas radušies lietotājam saistībā ar šo vietni vai šīs vietnes izmantošanu, nespēju to izmantot vai izmantošanas rezultātiem, jebkādām ar to saistītām tīmekļa vietnēm un jebkādiem tajā publicētajiem materiāliem, tostarp, bet ne tikai jebkādu atbildību par ienākumu zaudēšanu, darījumu zaudēšanu, peļņas vai līgumu zaudēšanu, plānotu ietaupījumu zaudēšanu, datu zudumu, reputācijas zaudēšanu, lieki iztērētu vadības vai biroja darbinieku laiku, ja tādi radušies likumā noteiktu atlīdzināmu pārkāpumu (tostarp nolaidības), līgumpārkāpumu vai citu pārkāpumu rezultātā, pat ja tie bijuši paredzami.
Šī atruna neattiecas uz CDK Global atbildību par nāves vai traumu radīšanu nolaidības rezultātā, nedz arī cita veida atbildību, ko nevar izslēgt vai ierobežot saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.

Informācija par jums un jūsu vietnes apmeklējumiem

CDK Global var apkopot un apstrādāt informāciju par lietotājiem saskaņā ar mūsu konfidencialitātes politiku, kuras kopija ir pieejama vietnē.  Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat šādai apstrādei un garantējat, ka visi sniegtie dati ir precīzi. 

Saišu veidošana uz vietni

Jūs varat veidot saites uz šīs vietnes sākumlapu, ja to darāt godīgā un likumīgā veidā, nekaitējot CDK Global reputācijai un to ļaunprātīgi neizmantojot, taču jūs nedrīkstat veidot saites tādā veidā, kas liktu domāt par jebkāda veida saistību ar APD, tā apstiprinājumu vai atbalstu, ja tāda nepastāv. Šo vietni nedrīkst ievietot ietvaros citās vietnēs, kā arī aizliegts veidot saites uz citām šīs vietnes daļām, kas nav tās sākumlapa. CDK Global patur tiesības bez iepriekšēja paziņojuma atcelt saišu veidošanas atļauju. 

Saites no vietnes

Šajā vietnē ir iekļautas saites uz citām vietnēm un resursiem, ko nodrošina trešās puses.  CDK Global nekādi nekontrolē šo vietņu vai resursu saturu un neuzņemas nekādu atbildību par tām vai zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies to lietošanas rezultātā.  

Jurisdikcija un piemērojamie tiesību akti

Jebkādas prasības kas izriet vai ir saistītas ar šīs vietnes izmantošanu ir vienīgi Somijas tiesu jurisdikcija, lai gan CDK Global patur tiesības sākt tiesvedību pret jums par šo noteikumu pārkāpumiem jūsu dzīvesvietas valstī vai citā attiecīgā valstī.  
Šos lietošanas noteikumus un jebkādus no šiem noteikumiem, to saturu vai formulējumu izrietošus vai ar tiem saistītus strīdus vai prasības (tostarp ārpuslīguma strīdus vai prasības) reglamentē un interpretē saskaņā ar Somijas likumiem.